Každá činnost související s plynem, tedy i vysoce účinnou kogenerací, musí splňovat některý z následujících limitů emisí:

Obecně: Emise během životního cyklu jsou pod 100 g CO2e/kWh;

Přechodně: do roku 2030 (datum schválení stavebního povolení) a tam, kde nejsou obnovitelné zdroje dostupné v dostatečném rozsahu, přímé emise jsou nižší než 270 g CO2e/kWh nebo u výroby elektřiny jejich roční přímé emise skleníkových plynů nesmí překročit v průměru 550 kg CO2e/ kW kapacity zařízení za 20 let. V tomto případě musí činnost splňovat soubor kumulativních podmínek: např. nahrazuje zařízení využívající pevná nebo kapalná fosilní paliva, činnost zajišťuje úplný přechod na obnovitelné nebo nízkouhlíkové plyny do roku 2035 a pravidelné nezávislé ověřování dodržování kritérií.

Navrhované podmínky stanovují poměrně závažná omezení pro nově plánované investice do kogenerace a zatím není jasné, jak se projeví v konkrétních přístupech financujících bank a případně v požadavcích regulatorních orgánů. V tuto chvíli hodnotíme výsledek taxonomie jako neutrální s výhodou, že vysokoúčinná kogenerace spalující zemní plyn je výslovně vyjmenována jako zdroj pro přechod k bezuhlíkové energetice, ovšem s dosud nejasnými obrysy konkrétních požadavků na investory a provozovatele.

https://ec.europa.eu/info/publications/220202-sustainable-finance-taxonomy-complementary-climate-delegated-act_en

#taxonomie #kogenerace